Artikel 1: Algemeen

Voor zover tussen Reinderts Installatietechniek en een klant niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Reinderts Installatietechniek. (Reinderts Installatietechniek wordt afgekort naar RI)

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

Alle offertes en aanbiedingen van RI zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende 2 maanden, tenzij anders aangeven. RI is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 2 maanden wordt bevestigd, d.m.v. de offerte getekend te retouneren.

De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, overige heffingen, en eventuele verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.

Werkzaamheden anders genoemd in de offerte of gewijzigde situaties wordt in overleg als meerwerk berekend (uurloon en eventuele extra materialen/producten).

Artikel 3: Uitvoering

De uit te voeren werkzaamheden wordt gedaan naar inzicht van RI, met inachtneming van de wensen van de klant. Het blijft echter een subjectief product en daardoor kan de klant nooit als reden tot terugvordering van betaalde factuur of van niet-betaling van de factuur, inroepen dat het eindproduct niet volledig naar wens is.

Klant zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. RI is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de klant onjuist of onvolledige verstrekte gegevens.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit verreist, heeft RI het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Mocht om welke reden dan ook de werkzaamheden of bestelling door klant verbroken worden, zullen de tot dan gemaakte kosten in rekening gebracht worden.

Leveringen gedaan zoals overeengekomen door RI worden niet teruggekomen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

RI zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die mag worden verwacht. Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van RI die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is RI voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van RI wordt uitgekeerd.

Voor zover geen uitkering van de verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijk van RI tot een maximum van driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijnde van RI sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid, Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door RI ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreekss beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Artikel 5: Betalingen

Bij bedragen boven de 1000 euro; 50% vooraf (het bedrag moet minimaal 2 dagen voor start werkzaamheden op rekening van RI staan) en 50% binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling van alle facturen dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdig of onvolledige betaling van behoudt RI zich het recht voor om het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Wanneer de betalingstermijn is verlopen zal er een aanmaning worden verstuurd, wanneer deze niet wordt betaald wordt er een incassobureau ingeschakeld.

De klant wordt pas eigendom van de geleverde materialen/producten of diensten als de gehele factuur voldaan is.

Artikel 6: Garantie

RI geeft 2 jaar garantie de uitgevoerde werkzaamheden. Op bestaand  leidingwerk, afvoersystemen, sanitair etc. kan geen garantie worden verleend.

Garantie op materialen geldt de fabrieksgarantie van de betreffende fabrikant.

Op geleverde materialen/producten door klant kan geen garantie worden verleend. Ook het installeren van deze materialen/producten is op risico van de klant.